Är du vår nya digitala marknadsförare? - Alles Web AB
Alles Web

Är du vår nya digi­ta­la mark­nads­fö­ra­re?

Vi söker en dri­ven digi­tal mark­nads­fö­ra­re som är vass på soci­a­la medi­er och and­ra digi­ta­la kana­ler och som trivs med ett omväx­lan­de arbe­te, upp­drag inom oli­ka bran­scher samt kre­a­ti­va och resul­tatmäs­si­ga utma­ning­ar.

Hos oss får du en vari­e­ran­de var­dag där du fram­för allt ansva­rar för våra kun­ders mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion, men ock­så vår egen. Du kom­mer att arbe­ta både stra­te­giskt och med att ana­ly­se­ra, pla­ne­ra, kre­a­tivt genom­fö­ra och föl­ja upp akti­vi­te­ter i digi­ta­la medi­er. Vi ser gär­na att du även har koll på pub­li­ce­ring på web­ben och i nyhets­brev. Säl­jan­de och kor­rekt copy är en själv­klar­het för dig.

Som per­son har du för­må­gan att vara själv­gå­en­de, ta ini­ti­a­tiv och utma­na ramar­na. Sam­ti­digt som du är kre­a­tiv och nyfi­ken är du ana­ly­tisk och resul­tatin­rik­tad. I och med att du kom­mer arbe­ta med våra kun­ders kom­mu­ni­ka­tion är det vik­tigt att du snabbt kan ta till dig och för­stå deras verk­sam­he­ter, bran­scher och affä­rer. Du drivs av att stän­digt för­bätt­ra upp­le­vel­sen och effek­ter­na av ditt arbe­te. Kva­li­tet i våra leve­ran­ser är för oss en avgö­ran­de fak­tor.

Du har hög­sko­le­ut­bild­ning inom rele­vant områ­de och någ­ra års kon­kret erfa­ren­het av att aktivt dri­va digi­tal mark­nads­fö­ring. De van­li­ga Ado­be-verk­ty­gen för bild- och vide­o­re­di­ge­ring han­te­rar du utan pro­blem. Mobil­ka­me­ran är för dig en själv­klar­het, och kan du han­te­ra en system­ka­me­ra är det ett plus. Kun­ska­per inom SEO är en för­del.

Dagar­na till­bring­ar du främst till­sam­mans med oss på kon­to­ret på Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen i Väs­terås, med gott kaf­fe och utsikt över Svar­tån. Nät­ver­kan­de och kund­be­sök före­kom­mer i tjäns­ten. Vi tilläm­par flex­tid samt frisk­vårds­bi­drag och erbju­der gemen­sam fysisk akti­vi­tet i löp­spå­ret pre­cis utan­för kon­to­ret.

Vi erbju­der en arbets­plats med många fri­he­ter. Du har stor möj­lig­het att for­ma tjäns­ten uti­från kom­pe­tens, intres­se och möj­lig­he­ter.

Anställ­nings­for­men är tills­vi­da­re på hel­tid, lön efter över­ens­kom­mel­se.

Ansök genom att mej­la ditt CV och per­son­li­ga brev till andreas@allesweb.se.

Vi hörs!